Vedtægter

Vedtægter for Foreningen FISKEN

Navn og formål

§ 1. FISKEN er en upolitisk forening bestående af en kreds af medlemmer.

FISKEN har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2. Foreningens formål er ved hjælp af brobygning, vejledning og fællesskab at arbejde for at børn og unge skaber sig et aktivt ungdomsliv uden kriminalitet og misbrug.

Medlemskab

§ 3. Enhver over 18 år er fuldgyldige medlemmer af foreningen, og dermed stemmeberettigede til den årlige generalforsamling, når de senest 14 dage før generalforsamlingen har indbetalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Foreninger og grupper kan ligeledes blive medlem af foreningen, men har kun 1 stemme. Kontingentet for foreninger og grupper er fastsat til 10 gange det fastsatte medlemskontingent for personlige medlemmer.

§ 4. Personer der har økonomiske interesser i FISKEN kan ikke optages som medlemmer af foreningen. Bestyrelsen kan derudover til enhver tid afvise medlemskaber der strider mod foreningens drift, formål og udvikling.

Generalforsamlingen

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stemmeberettigede er de medlemmer, der 14 dage inden generalforsamlingen har indbetalt kontingent for indeværende kalenderår.
Evt. gruppemedlemmer har 1 stemme. Gruppen må ved kontingentindbetalingen meddele, hvem der repræsenterer gruppen.
Ingen enkeltperson kan have mere end 1 stemme på generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1.juni.
Generalforsamlingen indkaldes med 2 ugers varsel og forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Indkaldelsen indkaldes via e-mail og ved opslag i FISKEN.
Senest 7 dage før generalforsamlingen kan formandens beretning og regnskab læses på foreningens kontor i FISKEN.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må gerne være et bestyrelsesmedlem.

Afvikling af generalforsamling

§ 6. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af revideret årsregnskab
4. Status på foreningens økonomi og fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer eller 3 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

§ 7. Alle valg og beslutninger på generalforsamlingen, afgøres ved simpelt flertal. Afstemninger sker ved håndsoprækning, dog skal afstemning ske skriftligt, hvis bestyrelsen kræver det.

Der tages beslutningsreferat af det på generalforsamlingen passerede. Referatet underskrives af dirigenten og formanden.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde, som til den ordinære generalforsamling. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmer, skal de pågældende medlemmer samtidig med begæringens fremsættelse, meddele hvilke emner de ønsker behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 7 dage efter, at udsende indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen

§ 10. Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer som vælges på følgende måde:

Vælges af generalforsamlingen,
Valgperioden er 2 år og
Genvalg kan finde sted.

De frivillige i FISKEN vælger 1 repræsentant samt 1 suppleant til bestyrelsen hurtigt efter generalforsamlingen. Valgene gælder for 1 år, dog kun så længe repræsentanter er aktive frivillige i FISKEN.

Med den værende bestyrelses godkendelse kan frivillige optages som bestyrelsesmedlemmer og dermed få stemmeret.

Konstituering af bestyrelsen

§ 11. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år på det først kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, idet der dog ved hvert møde tages referat som godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg med medlemmer udenfor bestyrelsens kreds, dog skal et af bestyrelsesmedlemmerne altid være formand for udvalget.

§ 12. FISKEN’s leder deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret og fungerer som sekretær. Lederen kan invitere medarbejdere i FISKEN med til bestyrelsesmøderne.

§ 13. Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen af FISKEN. Lederen ansætter og afskediger de frivillige og de lønnede medarbejdere.

Organisationens økonomi

§ 14. Foreningens regnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor.

§ 15. Foreningens udgifter søges dækket ved indtægter fra puljer, fonde, donationer, gaver og kontingenter m.v.

§ 16. Til retligt at forpligte foreningen kræves underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvor af den ene skal være formanden eller af formanden og lederen i forening.

Opløsning og vedtægtsændringer

§ 17. Opløsning af foreningen kræver en enstemmig bestyrelsesbeslutning. Denne beslutning skal derefter godkendes af mindst 2/3 af stemmerne på en ordinær og en efterfølgende ekstraordinær generelforsamling, som ligeledes indkaldes efter en enstemmig bestyrelsesbeslutning.
Opløses foreningen, skal foreningens midler anvendes til tilsvarende formål på Vesterbro/København.

§ 18. Ændring af foreningens vedtægter skal ske på en generalforsamling, som indkaldes af bestyrelsen, med mindst 2/3 stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.
—oo0oo—
Flemming Bert Midtgaard, formand