Krav til permanent opholdstilladelse (unge ml. 18-19 år)

Du kan her læse regler samt de krav, som du skal opfylde for at kunne søge permanent opholdstilladelse.


Bopæl
Man skal have boet lovligt i Danmark i mindst 6 år

Kriminalitet
Man må ikke have begået visse typer af kriminalitet

Man er helt udelukket fra at få permanent opholdstilladelse, hvis man er idømt ubetinget fængselsstraf i mere end 1 år.

Gæld
Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige, (studielån eller gæld til banker eller kreditforeninger er undtaget).

Selvforsørgelse
Man må ikke have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de sidste 3 år.

Erklæring om integration og aktivt medborgerskab
Man skal have accepteret en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund.

Danskkundskaber
Man skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Krav til uafbrudt uddannelse og arbejde (unge under 18 år)
Hvis man søger om permanent opholdstilladelse før man fylder 18 år, er et krav, at man har været i uafbrudt uddannelse eller arbejde frem til man fylder 18 år.

Krav til uafbrudt arbejde og uddannelse (unge mellem 18-19 år)
Hvis man søger om permanent opholdstilladelse efter man er fyldt 18 år og inden man fylder 19 år, er det et krav, at man er i uafbrudt uddannelse eller arbejde frem til ansøgningstidspunktet.

Hvis man ikke har været i uafbrudt uddannelse eller arbejde, skal man opfylde de grundlæggende betingelser om mindst 2 år og 6 måneders beskæftigelse inden for de seneste 3 år og fortsat beskæftigelse. Man skal også opfylde 2 af de 4 supplerende betingelser:  

  1. Man skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab i Danmark.
  2. Man skal have haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder. Læs mere om beskæftigelse
  3. Man skal have haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 270.000 kr. (2016-niveau) eller derover de sidste 2 år.
  4. Man skal have bestået Prøve i Dansk 3, eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau

Hvis du skal have hjælp af FISKEN til at søge opholdstilladelse, skal du huske at medbringe følgende:

– Pas
– NemID
– Opholdskort
– Kopi af prøve- eller eksamensbevis som dokumentation for danskkundskaber
Kopi af kontrakter fra tidligere og nuværende arbejdspladser

 

VIGTIGT: FISKEN kan ikke holdes ansvarlig for, om du opnår opholdstilladelse, indfødsret eller for eventuelle fejl i forbindelse med ansøgningen.